Guide: Söka bygglov för uterum

De flesta byggprojekt som du utför på din tomt kräver att du ansöker om bygglov från Byggnadsnämnden i din kommun. Men det finns undantag, även för uterum.

uterum bygglov

Behövs bygglov för uterum?

Friggebodar, som har en sammanlagd yta på max 15 m2 och är lägre än 3 m från mark till taknock, får du uppföra utan att söka bygglov. Dock gäller fortfarande att byggnationen måste ligga minst 4½ m från tomtgräns. Det kan tex vara ett redskapsskjul, en lekstuga eller en gäststuga.

Fristående uterum under 15 kvm
Ett fristående uterum, ett s.k. lusthus, räknas enligt Boverket som en ny byggnad och kräver en bygglovsansökan, såvida det inte överensstämmer med reglerna för friggebodar. Du kan bygga närmare tomtgränsen mot grannen om du har dennes tillstånd. Ta en dialog med grannarna tidigt i processen men var tydlig med vad du vill göra så att det inte uppstår några missförstånd.

bygglov-uterumFå det skriftligt

Vi rekommenderar att du skaffar ett skriftligt tillstånd från grannarna, för grannar kan ändra sig eller de kan sälja sin fastighet och den nya ägaren kanske har en annan uppfattning. Ett sådant tillstånd är lämpligt att teckna på en omgång ritningar (planer, fasader, situationsplan).

Från vägar kan gälla andra avstånd, vanligast är 6 m.

 

*JUST NU* fina rabatter på uterum från Skånska Byggvaror

 

Nya bygglovsregler 2014

Den 2 juli 2014 infördes nya bygglovsregler som gör det enklare att bygga uterum i anslutning till huset. De nya reglerna innebär att en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter får göras på en- och tvåbostadshus utan krav på bygglov. Om tillbyggnaden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock grannarnas medgivande. I normalfallet ska en tillbyggnad kunna ske även om det strider mot gällande detaljplan.

bygglov-uterum-regler
Bild: Hammaro.se

Attefallsreglerna
De nya byggreglerna innebär också att du får bygga ett fristående uterum på max 25 kvm utan att söka bygglov. En sådan komplementbyggnad får uppföras på en tomt med ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om Attefallshus och vad detta innebär för uterum här.

Du måste invänta ett startbesked
Tillbyggnaden ska anmälas till byggnadsnämnden och du måste invänta ett startbesked, därefter får bygget påbörjas. De nya reglerna innebär vissa förenklingar, men fackmässigt utförda byggnadsritningar behöver fortfarande lämnas in så att kommunen kan avgöra om alla krav är uppfyllda.

Kort om reglerna
Om bygget anses vara oestetiskt så kan du få avslag. Däremot görs ingen granskning av tekniska krav och kommunen kan inte heller ge avslag på grund av planbestämmelserna.

Nackdelar med de nya reglerna
Nu är det alltså möjligt att bygga uterum utan bygglov, men processen är fortfarande relativt krånglig och kan ta lika lång tid som en komplett bygglovsansökan. Så värst mycket billigare blir det dock inte heller och du måste fortfarande lämna in fackmässigt utförda ritningar på ditt tilltänkta bygge.

Grannarna kan överklaga
Grannarna kan alltid överklaga uppförandet av ditt uterum, även om det ligger mer är 4,5 m från tomtgräns. Även om en sådana klagan/överklagan inte leder till att du får avslag på att bygga uterummet, kan det ta lång tid innan du får startbeskedet. I värsta fall kan ärendet överklagas ända upp i regeringen och ta mer än två år att avgöras, och framför allt – grannsämjan blir inte bättre av processen. Ta därför för vana att alltid diskutera med grannarna innan planerna gått för långt. Att söka ett uterum bygglov kostar en slant, och om du måste göra ändringar på grund av grannarnas överklagan så blir du tvungen att lämna in ny handlingar och betala på nytt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

bok-uterumVill du veta mer?

Läs svaren på de vanligaste frågorna som blivande uterums-ägare har: Klicka här >>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

Rivningslov och marklov

Marklov

Bild: haninge.se Tänk på att om du vill riva en befintlig byggnad för att kunna uppföra ditt nya uterum, eller om du vill höja marknivån avsevärt så krävs ett rivningslov eller ett marklov. Dessa ansöker du om hos Byggnadsnämnden. Riv dock inget förrän du fått ett positivt förhandsbesked om uppförandet av den nya byggnaden.

Förhandsbesked på bygglovet

Om du inte vill vänta på att bygglovet skall gå igenom så kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då gör kommunen en snabbare bedömning om du får bygga på tomten eller ej. Om du får ett positivt förhandsbesked så kan du fortsätta med rivning och planering. Dock måste du ha bygglov uterum innan du påbörjar ditt bygge.

Bygglov för altan

Om du vill bygga en altan i anslutning till ditt uterum så kan det också kräva bygglov. Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den befintliga byggnaden, dvs. om den anses utöka byggnadens volym. Om altanen byggs så att den hamnar under tak, eller om du planerar att bygga ett tak över altanen, så räknas det som en tillbyggnad – oavsett om taket har väggar eller ej.

Bygglovsregler för friggebodar och fristående uterum

   • Bygglov behövs ej om alla friggebodar på tomten understiger en sammanlagd yta på 15 m2 och höjden inte är högre än 3m från mark till taknock.

 

 

  • Ett fristående inglasat uterum kräver ej bygglov om det uppfyller kraven för friggebodar.

 

 

  • Får ej placeras närmare tomtgräns än 4½ m utan grannarnas godkännande

 

 

Bygglovsregler för uterum

   • Om ditt uterum är en tillbyggnad på ditt hus, och mindre än 15 kvm, krävs inget bygglov

 

 

  • Om du bygger ett fristående uterum, mindre än 15 kvm, behövs inget bygglov

 

 

  • Alla uterum som överstiger 15 kvm kräver bygglov

 

 

  • Inget uterum får placeras närmare tomtgräns än 4.5 m utan grannarnas godkännande

 

 

Bygglovsregler för altaner

   • Om altanen anses utöka den befintliga byggnadens volym, tex genom ett tak, så räknas det som en tillbyggnad och kräver bygglov.

 

 

  • Det finns inga riktlinjer för vad som anses vara en tillbyggd altan, detta avgörs i varje enskilt fall av Byggnadsnämnden.

 

    Här hittar du kontaktinformation till Byggnadsnämnden i alla Sveriges kommuner.

Hur söker man ett bygglov?

För ansökan om bygglov från Byggnadsnämnden i din kommun krävs att du lämnar in en ansökan genom att fylla i blanketten ”Ansökan om bygglov”. I vissa kommuner kan du söka bygglov elektroniskt, titta på kommunens hemsida för att få reda på detta. Om du planerar att installera en eldstad i uterummet så krävs ritningar även för detta. Läs mer i avsnittet om att göra en uterum ritning. För ett tillbyggt uterum krävs följande ritningar och dokumentation som alla skall vara fackmässigt utförda.

   • Anmälan genom att använda blanketten ”Ansökan om bygglov”

 

 

  • Fasadritningar

 

 

  • Planritningar där befintlig husdel skall vara med

 

 

  • Situationsplan med intilliggande fastigheter synliga

 

    Tänk på att Byggnadsnämnden ibland kommer ut till byggarbetsplatsen för kontroller av arbetsprocessen. Du som bygger är byggherre och ansvarar därmed för att allt går rätt till och att lagar och förordningar följs. Vissa projekt kräver kontrollansvarig, kvalitetsansvarig, om detta läser du mer på länken.


Vad kostar bygglov för uterum?

Att söka ett uterum bygglov kostar några tusenlappar och detta behöver du räkna in i din budget för uterummet. Kostnaden tas ut för att täcka de utgifter som kommunen har i samband med att utreda ditt ärende. I flertalet kommuner ändras avgifterna från år till år beroende på konjunktur och förändrade prislägen. I de flesta fall faktureras kostnaden när beslutet är taget och Byggnadsnämnden har skickat beskedet till dig.

Avgiften för en bygganmälan avseende bygglov för uterum varierar från kommun till kommun, nedan ger vi dig några exempel från Botkyrka kommun som har en detaljerad prislista på sin hemsida (2014):

Tillbyggnad eller påbyggnad, max 15 m25 808 kr
Tillbyggnad eller påbyggnad, över 15 m29 660 kr
Altan4 356 kr
Förhandsbesked, positivt/negativt5 808 kr


Lämna in ansökan i god tid

Tänk på att söka bygglov i god tid för ditt uterum innan du vill påbörja själva bygget. Under våren och sommaren får kommunerna in flest ansökningar och det gör att ditt beslut ofta kan dra ut på tiden. Ett smart drag är att lämna in ansökan minst två månader innan du vill börja bygga.

Hur lång tid tar det att få ett utlåtande på bygglovet?

Hur snabbt du kan få besked på din bygganmälan beror på ett flertal faktorer så som kommunens arbetsbelastning då du ansöker, om du har lämnat in kompletta handlingar, ärendets art, svar från andra myndigheter osv. Du har dock en garanterad handläggningstid om max tio veckor. Tiden till dess att du får svar kan avsevärt förkortas om du lämnar in bra handlingar så det lönar sig att göra rätt från början.

Vad gör jag om jag får avslag på bygglovsansökan?

Om du får avslag på din bygglovsansökan så kan du överklaga beslutet. Det framgår av beskedet hur du skall gå tillväga och det kan skilja sig något från kommun till kommun. Även om du lämnar in en överklagan så ska du inte räkna med att den går igenom, kommunen brukar göra ett noggrant arbete som ligger till grund för sitt beslut. Men visst är det värt ett försök om du anser att en viktig aspekt har missats eller inte tagits i beaktande.

Vad händer om jag inte lämnar in en ansökan?

Om du uppför en bygglovspliktig byggnad utan att lämna in en ansökan, har kommunen rätt att ta ut höga böter, oftast på tiotusentals kronor.

Detta gäller även om du påbörjar bygget innan du fått bygglovet och om du använder en byggnad innan du fått ett slutgiltigt utlåtande från kommunen.

Att strunta i bygglovet, eller att tjuvstarta innan det är klart, kan alltså kosta dig lika mycket som hela ditt uterum. Inte nog med detta – du kan bli skyldig att riva det du byggt upp.

När bygglovet är godkänt, hur går jag vidare?

När ditt bygglov har blivit godkänt har du ett klartecken på att du kan sätta planerna i verket.


Nästa steg

Nästa avsnitt handlar om hur du anlägger själva grunden till uterummet.